โครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

ความเป็นมา (background)

สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีภารกิจหลักประการหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวสามารถกลับตนเป็นคนดี และกลับเข้าสู่สังคมและดำรงชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ค่านิยมหลัก (core value)

คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ และอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง

เป้าหมายและพันธกิจ (mission & goal)

สร้างระบบการทำงาน รวมถึงองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 021422183 โทรสาร : 021439477 อีเมล : ntvi@ago.go.th